5511-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P45,5511
C075
EP41
ED P45,5511
C075
EP41
ED P45,5511
C075
EP41
ED P45,5511
C075
EP41
 


ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED P44,5511
C065
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 


 


อังคาร SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
SE S26,5511
C137
SS21
 


ED E24,5511
C084
PH21
ED E24,5511
C084
PH21
ED E24,5511
C084
PH21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
SE S26,5511
C137
SS22
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E18,5511
C140
PH11
ED E18,5511
C140
PH11
ED E18,5511
C140
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P45 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P44 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
SE S26 วท023003 : ชีวเคมีพื้นฐาน
ED E24 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED E18 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101