5512-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H37,5512
C084
SH31
SE H37,5512
C084
SH31
SE H37,5512
C084
SH31
 


 


ED P30,5512
C006
EP33
ED P30,5512
C006
EP33
ED P30,5512
C006
EP33
 


 


อังคาร AR R44,5512
C109
AR41
AR R44,5512
C109
AR41
AR R44,5512
C109
AR41
 


 


ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
 


 


พุธ  


SE H36,5512
C062
SH31
SE H36,5512
C062
SH31
SE H36,5512
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H24,5512
C062
SH21
SE H24,5512
C062
SH21
SE H24,5512
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE H25,5512
C062
SH21
SE H25,5512
C062
SH21
SE H25,5512
C062
SH21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H37 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P30 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
AR R44 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE H36 วท074086 : การฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้น
SE H24 วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
SE H25 วท072098 : สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202