5513-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H10,5513
C031
SH11
SE H10,5513
C031
SH11
 


 


 


SE H32,5513
C031
SH31
SE H32,5513
C031
SH31
 


 


 


อังคาร SE H33,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C050
SH31
SE H33,5513
C050
SH31
 


 


SE H22,5513
C050
SH21
SE H22,5513
C050
SH21
 


 


 


พุธ  


ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H26,5513
C069
SS11
SE H26,5513
C069
SS11
SE H26,5513
C069
SS11
SE H26,5513
C069
SS11
 


SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
SE H41,5513
C031
SH41,SH42
 


ศุกร์ ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H10 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE H32 วท074029 : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE H33 วท072125 : ทักษะชีวิต
SE H22 วท072006 : สุขภาพจิต
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
SE H26 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H41 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202