5514-ห้องเรียน จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H16,5514
C086
SH12
SE H16,5514
C086
SH12
SE H10,5514
C031
SH12
SE H10,5514
C031
SH12
 


ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
 


 


อังคาร ED E36,5514
C084
PH31
ED E36,5514
C084
PH31
ED E36,5514
C084
PH31
 


 


ED E39,5514
C144
PH31
ED E39,5514
C144
PH31
ED E39,5514
C144
PH31
 


 


พุธ  


ED P23,5514
C144
EP23,EP24
ED P23,5514
C144
EP23,EP24
ED P23,5514
C144
EP23,EP24
 


ED P26,5514
C064
EP22
ED P26,5514
C064
EP22
 


 


 


พฤหัสบดี SE H17,5514
C120
SH12
SE H17,5514
C120
SH12
SE H17,5514
C120
SH12
 


 


SE H11,5514
C033
SH12
SE H11,5514
C033
SH12
SE H11,5514
C033
SH12
 


 


ศุกร์ SE S14,5514
C069
SS12
SE S14,5514
C069
SS12
SE S14,5514
C069
SS12
SE S14,5514
C069
SS12
 


ED P26,5514
C064
EP21
ED P26,5514
C064
EP21
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H16 วท072018 : โภชนาการ
SE H10 วท071004 : การสาธารณสุขเบื้องต้น
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED E36 ศท012010 : วาทการ
ED E39 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P23 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
SE H17 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE H11 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S14 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201