5515-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE H16,5515
C086
SH11
SE H16,5515
C086
SH11
 


SE H11,5515
C033
SH11
SE H11,5515
C033
SH11
SE H11,5515
C033
SH11
 


 


อังคาร SE S18,5515
C144
SS11,SS12
SE S18,5515
C144
SS11,SS12
SE S18,5515
C144
SS11,SS12
 


 


ED P24,5515
C051
EP21
ED P24,5515
C051
EP21
ED P24,5515
C051
EP21
 


 


พุธ  


SE H17,5515
C120
SH11
SE H17,5515
C120
SH11
SE H17,5515
C120
SH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
SE H31,5515
C031
SH31
 


SE S17,5515
C140
SS12
SE S17,5515
C140
SS12
SE S17,5515
C140
SS12
 


 


ศุกร์ ED E34,5515
C050
PH31
ED E34,5515
C050
PH31
ED E34,5515
C050
PH31
 


 


ED P30,5515
C006
EP31
ED P30,5515
C006
EP31
ED P30,5515
C006
EP31
 


 ====== รายวิชา =====
SE H16 วท072018 : โภชนาการ
SE H11 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE S18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED P24 ศท012010 : วาทการ
SE H17 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
SE H31 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE S17 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED E34 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ED P30 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301