6611-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H26,6611
C069
SH21
SE H26,6611
C069
SH21
SE H26,6611
C069
SH21
SE H26,6611
C069
SH21
 


SE H42,6611
C053
SH41,SH42
SE H42,6611
C053
SH41,SH42
 


 


 


อังคาร SE H18,6611
C133
SH11,SH12
SE H18,6611
C133
SH11,SH12
SE H18,6611
C133
SH11,SH12
 


 


SE S34,6611
C137
SS31
SE S34,6611
C137
SS31
SE S34,6611
C137
SS31
 


 


พุธ  


SE S16,6611
C137
SS12
SE S16,6611
C137
SS12
SE S16,6611
C137
SS12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
SE S41,6611
C025,C143
SS41,SS42
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S16,6611
C137
SS11
SE S16,6611
C137
SS11
SE S16,6611
C137
SS11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H26 วท011003 : ฟิสิกส์ทั่วไป
SE H42 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SE H18 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S34 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S16 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C137 อาจารย์พิมพิไล เพาะเจาะ
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101