6612-ห้องเรียน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
SE S15,6612
C136
SS11
 


 


SE S17,6612
C140
SS11
SE S17,6612
C140
SS11
SE S17,6612
C140
SS11
 


 


อังคาร SE S23,6612
C034
SS22
SE S23,6612
C034
SS22
SE S23,6612
C034
SS22
 


 


ED P19,6612
C136
EP13
ED P19,6612
C136
EP13
ED P19,6612
C136
EP13
 


 


พุธ  


SE H21,6612
C043
SH21
SE H21,6612
C043
SH21
SE H21,6612
C043
SH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S15,6612
C136
SS12
SE S15,6612
C136
SS12
SE S15,6612
C136
SS12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S22,6612
C034
SS21
SE S22,6612
C034
SS21
SE S22,6612
C034
SS21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S15 วท092004 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
SE S17 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE S23 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE H21 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
SE S22 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201