6613-ห้องเรียน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S28,6613
C143
SS21
SE S28,6613
C143
SS21
SE S28,6613
C143
SS21
 


 


SE S22,6613
C034
SS22
SE S22,6613
C034
SS22
SE S22,6613
C034
SS22
 


 


อังคาร ED E17,6613
C136
PH11
ED E17,6613
C136
PH11
ED E17,6613
C136
PH11
 


 


SE S44,6613
C139
SS41
SE S44,6613
C139
SS41
SE S44,6613
C139
SS41
 


 


พุธ  


SE S23,6613
C034
SS21
SE S23,6613
C034
SS21
SE S23,6613
C034
SS21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P29,6613
C127
EP24
ED P29,6613
C127
EP24
ED P29,6613
C127
EP24
 


 


SE S28,6613
C143
SS22
SE S28,6613
C143
SS22
SE S28,6613
C143
SS22
 


 


ศุกร์ SE S37,6613
C141
SS31
SE S37,6613
C141
SS31
SE S37,6613
C141
SS31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S28 วท082047 : เวชศาสตร์การกีฬา
SE S22 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED E17 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S44 วท081208 : กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย
SE S23 วท082135 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
ED P29 กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
SE S37 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301