6614-ห้องเรียน จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S27,6614
C139
SS22
SE S27,6614
C139
SS22
SE S27,6614
C139
SS22
 


 


ED P19,6614
C136
EP12
ED P19,6614
C136
EP12
ED P19,6614
C136
EP12
 


 


อังคาร ED P30,6614
C006
EP32
ED P30,6614
C006
EP32
ED P30,6614
C006
EP32
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S33,6614
C131
SS31
SE S33,6614
C131
SS31
SE S33,6614
C131
SS31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,6614
C139
SS31
SE S36,6614
C139
SS31
SE S36,6614
C139
SS31
 


 


SE H27,6614
C086
SH21
SE H27,6614
C086
SH21
SE H27,6614
C086
SH21
SE H27,6614
C086
SH21
 


ศุกร์ ED P30,6614
C006
EP34
ED P30,6614
C006
EP34
ED P30,6614
C006
EP34
 


 


SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
SE S42,6614
C034
SS41,SS42
 ====== รายวิชา =====
SE S27 วท081040 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P30 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
SE S33 ศท012007 : ทักษะการใช้ภาษาไทย
SE S36 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE H27 วท073122 : พฤติกรรมสุขภาพ
SE S42 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 401
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402