6615-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
SE S31,6615
C034
SS31
 


SE S27,6615
C139
SS21
SE S27,6615
C139
SS21
SE S27,6615
C139
SS21
 


 


อังคาร ED P15,6615
C131
EP13
ED P15,6615
C131
EP13
ED P15,6615
C131
EP13
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P19,6615
C136
EP14
ED P19,6615
C136
EP14
ED P19,6615
C136
EP14
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P34,6615
C065
EP32
ED P34,6615
C065
EP32
ED P34,6615
C065
EP31
ED P34,6615
C065
EP31
 


SE S44,6615
C139
SS42
SE S44,6615
C139
SS42
SE S44,6615
C139
SS42
 


 


ศุกร์ ED P15,6615
C051
EP12
ED P15,6615
C051
EP12
ED P15,6615
C051
EP12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S27 วท081040 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED P19 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
SE S44 วท081208 : กีฬาและการละเล่นพื้นบ้านไทย
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS42 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 4 ห้อง 402
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102