6617-ห้องเรียนภายวิภาค จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H43,6617
C062
SH41,SH42
SE H43,6617
C062
SH41,SH42
SE H43,6617
C062
SH41,SH42
 


 


SE H23,6617
C061
SH21
SE H23,6617
C061
SH21
SE H23,6617
C061
SH21
 


 


อังคาร SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
SE H34,6617
C139
SS31
 


ED P11,6617
C022
EP12
ED P11,6617
C022
EP12
ED P11,6617
C022
EP12
 


 


พุธ  


ED P11,6617
C022
EP11
ED P11,6617
C022
EP11
ED P11,6617
C022
EP11
 


ED P11,6617
C113
EP14
ED P11,6617
C113
EP14
ED P11,6617
C113
EP14
 


 


พฤหัสบดี SE S21,6617
C022
SS21
SE S21,6617
C022
SS21
SE S21,6617
C022
SS21
 


 


ED P11,6617
C022
EP13
ED P11,6617
C022
EP13
ED P11,6617
C022
EP13
 


 


ศุกร์ SE S21,6617
C022
SS22
SE S21,6617
C022
SS22
SE S21,6617
C022
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H43 วท074130 : สุขภาพแม่และเด็ก
SE H23 วท071002 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
SE H34 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
ED P11 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
SE S21 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C061 อาจารย์ เดิมพัน บริบูรณ์
C139 อาจารย์ปรัชญา ชมสะห้าย
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202