7711-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E15,7711
C120
PH11
ED E15,7711
C120
PH11
ED E15,7711
C120
PH11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E43,7711
C075
PH41
ED E43,7711
C075
PH41
ED E43,7711
C075
PH41
ED E43,7711
C075
PH41
 


ED E43,7711
C075
PH44
ED E43,7711
C075
PH44
ED E43,7711
C075
PH44
ED E43,7711
C075
PH44
 


พุธ  


ED E43,7711
C075
PH43
ED E43,7711
C075
PH43
ED E43,7711
C075
PH43
ED E43,7711
C075
PH43
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P45,7711
C075
EP42
ED P45,7711
C075
EP42
ED P45,7711
C075
EP42
ED P45,7711
C075
EP42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E43,7711
C075
PH42
ED E43,7711
C075
PH42
ED E43,7711
C075
PH42
ED E43,7711
C075
PH42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED E43 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P45 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402