7712-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
 


 


AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
 


อังคาร AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
 


AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
 


พุธ  


AR M24,7712
C060
AM22
AR M24,7712
C060
AM22
AR M24,7712
C060
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
 


 


AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
 


 


ศุกร์ AR R33,7712
C042
AR31
AR R33,7712
C042
AR31
AR R33,7712
C042
AR31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M18 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M35 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M44 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR R43 ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
AR M24 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR R11 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR R33 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301