7713-ห้องเรียน จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7713
C040
AM22
AR M22,7713
C040
AM22
AR M22,7713
C040
AM22
 


 


AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
 


อังคาร AR M12,7713
C038
AM12
AR M12,7713
C038
AM12
AR M12,7713
C038
AM12
 


 


AR R22,7713
C042
AR21
AR R22,7713
C042
AR21
AR R22,7713
C042
AR21
 


 


พุธ  


AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
 


 


AR M17,7713
C129
AM11
AR M17,7713
C129
AM11
AR M17,7713
C129
AM11
 


 


ศุกร์ AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
 


 


AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR M12 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR R22 บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R26 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR M17 บธ072010 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR R17 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301