7714-ห้องเรียน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
 


ED E12,7714
C050
PH11
ED E12,7714
C050
PH11
ED E12,7714
C050
PH11
 


 


อังคาร AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R32,7714
C040
AR31
AR R32,7714
C040
AR31
AR R32,7714
C040
AR31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M37,7714
C146
AM31
AR M37,7714
C146
AM31
AR M37,7714
C146
AM31
AR M37,7714
C146
AM31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED E12 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR R25 บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR R15 บธ072046 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R32 สศ073003 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
AR M37 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301