7715-ห้องเรียน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7715
C060
AM21
AR M24,7715
C060
AM21
AR M24,7715
C060
AM21
 


 


AR R46,7715
C130
AR41
AR R46,7715
C130
AR41
AR R46,7715
C130
AR41
AR R46,7715
C130
AR41
 


อังคาร AR R37,7715
C140
AR31
AR R37,7715
C140
AR31
AR R37,7715
C140
AR31
 


 


AR M37,7715
C146
AM32
AR M37,7715
C146
AM32
AR M37,7715
C146
AM32
AR M37,7715
C146
AM32
 


พุธ  


AR M16,7715
C122
AM12
AR M16,7715
C122
AM12
AR M16,7715
C122
AM12
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
 


 


AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
 


ศุกร์ AR M17,7715
C129
AM12
AR M17,7715
C129
AM12
AR M17,7715
C129
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR R46 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R37 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR M37 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
AR M16 บธ111001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR M21 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M23 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M17 บธ072010 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202