7716-ห้องเรียน จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R36,7716
C130
AR31
AR R36,7716
C130
AR31
AR R36,7716
C130
AR31
 


 


AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
 


อังคาร AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M22,7716
C040
AM21
AR M22,7716
C040
AM21
AR M22,7716
C040
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M16,7716
C122
AM11
AR M16,7716
C122
AM11
AR M16,7716
C122
AM11
 


 


AR M15,7716
C060
AM12
AR M15,7716
C060
AM12
AR M15,7716
C060
AM12
 


 


ศุกร์ AR M15,7716
C060
AM11
AR M15,7716
C060
AM11
AR M15,7716
C060
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R36 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R24 นก022027 : พลวัตรกลุ่ม
AR M23 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M16 บธ111001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR M15 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102