7717-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M11,7717
C032
AM12
AR M11,7717
C032
AM12
AR M11,7717
C032
AM12
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M11,7717
C032
AM11
AR M11,7717
C032
AM11
AR M11,7717
C032
AM11
 


 


AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
 


พุธ  


AR M41,7717
C032
AM41
AR M41,7717
C032
AM41
AR M41,7717
C032
AM41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R41,7717
C032
AR41
AR R41,7717
C032
AR41
AR R41,7717
C032
AR41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR R31 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR R41 มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401