8811-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P34,8811
C065
EP34
ED P34,8811
C065
EP34
ED P34,8811
C065
EP33
ED P34,8811
C065
EP33
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P37,8811
C112
EP31
ED P37,8811
C112
EP31
ED P37,8811
C112
EP32
ED P37,8811
C112
EP32
 


ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
ED P38,8811
C120,C133
EP34,EP33
 


ศุกร์ ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
ED P38,8811
C120,C133
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P34 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED P37 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
ED P38 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302