8812-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
 


 


AR R16,8812
C120
AR11
AR R16,8812
C120
AR11
AR R16,8812
C120
AR11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR R47,8812
C130
AR41
AR R47,8812
C130
AR41
AR R47,8812
C130
AR41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M45,8812
C146
AM41
AR M45,8812
C146
AM41
AR M45,8812
C146
AM41
AR M45,8812
C146
AM41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M43,8812
C067
AM41
AR M43,8812
C067
AM41
AR M43,8812
C067
AM41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R42 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R16 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR R47 ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ
AR M45 บธ114007 : สัมมนาการจัดการกีฬา
AR M43 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401