8813-ห้องเรียน จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R14,8813
C083
AR11
AR R14,8813
C083
AR11
AR R14,8813
C083
AR11
 


 


AR R13,8813
C083
AR11
AR R13,8813
C083
AR11
AR R13,8813
C083
AR11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R23,8813
C092
AR21
AR R23,8813
C092
AR21
AR R23,8813
C092
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR R14 นก022004 : พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ
AR R13 นก011001 : ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
AR R23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201