8814-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M46,8814
C146
AM41
AR M46,8814
C146
AM41
AR M46,8814
C146
AM41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P15,8814
C051
EP11
ED P15,8814
C051
EP11
ED P15,8814
C051
EP11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M46 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน (เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
AR M26 นก022038 : ผู้นำเกม
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR R45 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401