8815-ห้องเรียน จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E38,8815
C140
PH31
ED E38,8815
C140
PH31
ED E38,8815
C140
PH31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P15,8815
C131
EP14
ED P15,8815
C131
EP14
ED P15,8815
C131
EP14
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P14,8815
C083
EP14
ED P14,8815
C083
EP14
ED P14,8815
C083
EP14
 


 


ED P14,8815
C083
EP13
ED P14,8815
C083
EP13
ED P14,8815
C083
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED E38 สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ED P15 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
ED P14 ศท062009 : กฎหมายในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C131 อาจารย์ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103