8816-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P24,8816
C051
EP22
ED P24,8816
C051
EP22
ED P24,8816
C051
EP22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P24,8816
C051
EP23
ED P24,8816
C051
EP23
ED P24,8816
C051
EP23
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
 


ED P24,8816
C051
EP24
ED P24,8816
C051
EP24
ED P24,8816
C051
EP24
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P24 ศท012010 : วาทการ
ED E31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C051 อาจารย์ตติยา สายบัวพัตร์
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C149 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204