8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E25,8817
C038
PH21
ED E25,8817
C038
PH21
ED E25,8817
C038
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E21,8817
C033
PH21
ED E21,8817
C033
PH21
ED E21,8817
C033
PH21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E25 ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ED E21 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201