9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H15,9911
C086
SH12
SE H15,9911
C086
SH12
SE H15,9911
C086
SH12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H14,9911
C062,C141
SH12
SE H14,9911
C062,C141
SH12
SE H14,9911
C062,C141
SH12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
SE H14,9911
C062,C141
SH11
 


 


ศุกร์ SE H15,9911
C086
SH11
SE H15,9911
C086
SH11
SE H15,9911
C086
SH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H15 วท081020 : กีฬาเพื่อสุขภาพ
SE H14 วท081258: แอโรบิกดานซ์
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C062 อาจารย์ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101