9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED P26,9912
C064
EP24
ED P26,9912
C064
EP24
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
 


 


ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
 


พุธ  


 


ED E23,9912
C064
PH21
ED E23,9912
C064
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
ED E41,9912
C025,C111
PH43,PH44
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED E23 กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404