9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R18,9915
C147
AR11,AR21
AR R18,9915
C147
AR11,AR21
AR R18,9915
C147
AR11,AR21
 


 


AR M27,9915
C147
AM21,AM22
AR M27,9915
C147
AM21,AM22
AR M27,9915
C147
AM21,AM22
 


 


อังคาร SE H28,9915
C147
SH21
SE H28,9915
C147
SH21
SE H28,9915
C147
SH21
 


 


SE S29,9915
C147
SS21,SS22
SE S29,9915
C147
SS21,SS22
SE S29,9915
C147
SS21,SS22
 


 


พุธ  


ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
ED E41,9915
C025,C111
PH41,PH42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R18 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR M27 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE H28 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
SE S29 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED E41 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SH21 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402