9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P37,9917
C112
EP33
ED P37,9917
C112
EP33
ED P37,9917
C112
EP34
ED P37,9917
C112
EP34
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M25,9917
C103
AM22
AR M25,9917
C103
AM22
AR M25,9917
C103
AM22
 


 


ED P16,9917
C102,C152
EP11
ED P16,9917
C102,C152
EP11
ED P16,9917
C102,C152
EP11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
 


AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
 


ศุกร์ AR M25,9917
C103
AM21
AR M25,9917
C103
AM21
AR M25,9917
C103
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P37 พล012008 : หลักสูตรพลศึกษา
AR M25 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P16 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR M34 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C152 อาจารย์วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201