A201-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P12,A201
C028
EP11
ED P12,A201
C028
EP11
ED P12,A201
C028
EP12
ED P12,A201
C028
EP12
 


ED P18,A201
C133
EP13,EP14
ED P18,A201
C133
EP13,EP14
ED P18,A201
C133
EP13,EP14
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
ED P18,A201
C133
EP11,EP12
 


 


พฤหัสบดี ED E29,A201
C144
PH21
ED E29,A201
C144
PH21
ED E29,A201
C144
PH21
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 พล011006 : ประวัติและหลักการพลศึกษา
ED P18 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED E29 พล012014 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C144 อาจารย์ ชนม์ชนก วงศ์มณี
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201