A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
 


ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404