AM11-การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
AR M18,7712
C042,C129
AM11
 


 


AR M13,B127
C041,C111
AM11
AR M13,B127
C041,C111
AM11
AR M13,B127
C041,C111
AM11
 


 


อังคาร AR M11,7717
C032
AM11
AR M11,7717
C032
AM11
AR M11,7717
C032
AM11
 


 


AR M14,B118
C058
AM11
AR M14,B118
C058
AM11
AR M14,B118
C058
AM11
 


 


พุธ  


AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M16,7716
C122
AM11
AR M16,7716
C122
AM11
AR M16,7716
C122
AM11
 


 


AR M17,7713
C129
AM11
AR M17,7713
C129
AM11
AR M17,7713
C129
AM11
 


 


ศุกร์ AR M15,7716
C060
AM11
AR M15,7716
C060
AM11
AR M15,7716
C060
AM11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M18 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M13 พล041012 : ฟุตซอล
AR M11 ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR M14 พล031052 : ว่ายน้ำ
AR M12 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR M16 บธ111001 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR M17 บธ072010 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR M15 ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
B127 สนามฟุตซอล
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B118 สระว่ายน้ำ
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101