AM21-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7715
C060
AM21
AR M24,7715
C060
AM21
AR M24,7715
C060
AM21
 


 


AR M27,9915
C147
AM21,AM22
AR M27,9915
C147
AM21,AM22
AR M27,9915
C147
AM21,AM22
 


 


อังคาร AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
AR M23,7716
C042,C067
AM21
 


AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
 


 


พุธ  


AR M22,7716
C040
AM21
AR M22,7716
C040
AM21
AR M22,7716
C040
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M25,9917
C103
AM21
AR M25,9917
C103
AM21
AR M25,9917
C103
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR M27 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR M23 บธ062030 : การบริหารโครงการ
AR M26 นก022038 : ผู้นำเกม
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M21 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M25 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
7716 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202