AM22-การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7713
C040
AM22
AR M22,7713
C040
AM22
AR M22,7713
C040
AM22
 


 


AR M27,9915
C147
AM21,AM22
AR M27,9915
C147
AM21,AM22
AR M27,9915
C147
AM21,AM22
 


 


อังคาร AR M25,9917
C103
AM22
AR M25,9917
C103
AM22
AR M25,9917
C103
AM22
 


 


AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
AR M26,8814
C114,C151
AM21,AM22
 


 


พุธ  


AR M24,7712
C060
AM22
AR M24,7712
C060
AM22
AR M24,7712
C060
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
AR M21,7715
C038
AM21,AM22
 


 


AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
AR M23,7715
C042,C067
AM22
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR M27 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR M25 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M26 นก022038 : ผู้นำเกม
AR M24 นศ054023 : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
AR M21 บธ033006 : การจัดการการเงินและการบัญชี
AR M23 บธ062030 : การบริหารโครงการ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C060 อาจารย์ ทักษดนัย กาญจนากร
C038 อาจารย์ พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
8814 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201