AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
AR M31,8813
C043
AM31
 


AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
AR M35,7712
C122
AM31
 


อังคาร AR M36,D303
C129,C141
AM31
AR M36,D303
C129,C141
AM31
 


 


 


AR M33,3311
C067
AM31
AR M33,3311
C067
AM31
AR M33,3311
C067
AM31
 


 


พุธ  


AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
AR M34,9917
C103
AM31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M37,7714
C146
AM31
AR M37,7714
C146
AM31
AR M37,7714
C146
AM31
AR M37,7714
C146
AM31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M35 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR M33 นก024013 : ลีลาศ
AR R35 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR M34 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M37 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
B122 โดมบาส2
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301