AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
AR M35,7714
C122
AM32
 


AR M33,3311
C067
AM32
AR M33,3311
C067
AM32
AR M33,3311
C067
AM32
 


 


อังคาร  


 


AR M36,D303
C141,C129
AM32
AR M36,D303
C141,C129
AM32
 


AR M37,7715
C146
AM32
AR M37,7715
C146
AM32
AR M37,7715
C146
AM32
AR M37,7715
C146
AM32
 


พุธ  


AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
AR M31,8813
C043
AM32
 


AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
AR M34,9917
C103
AM32
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M33 นก024013 : ลีลาศ
AR M36 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR M37 บธ073050 : การจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
AR R35 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M34 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C043 อาจารย์ อลงกร นำบุญจิตต์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher)
7715 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
8813 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301