AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M46,8814
C146
AM41
AR M46,8814
C146
AM41
AR M46,8814
C146
AM41
 


 


AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
AR M42,7713
C040
AM41
 


อังคาร AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
AR M44,7712
C122
AM41
 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M41,7717
C032
AM41
AR M41,7717
C032
AM41
AR M41,7717
C032
AM41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M45,8812
C146
AM41
AR M45,8812
C146
AM41
AR M45,8812
C146
AM41
AR M45,8812
C146
AM41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M43,8812
C067
AM41
AR M43,8812
C067
AM41
AR M43,8812
C067
AM41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M46 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน (เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
AR M44 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR M45 บธ114007 : สัมมนาการจัดการกีฬา
AR M43 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C146 ดร.ละออทิพย์ อินดี
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401