AR11-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R18,9915
C147
AR11,AR21
AR R18,9915
C147
AR11,AR21
AR R18,9915
C147
AR11,AR21
 


 


AR R16,8812
C120
AR11
AR R16,8812
C120
AR11
AR R16,8812
C120
AR11
 


 


อังคาร AR R14,8813
C083
AR11
AR R14,8813
C083
AR11
AR R14,8813
C083
AR11
 


 


AR R13,8813
C083
AR11
AR R13,8813
C083
AR11
AR R13,8813
C083
AR11
 


 


พุธ  


AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
AR M18,7712
C042,C129
AM12,AR11
 


 


AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
 


 


ศุกร์ AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
AR R17,7713
C130
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R18 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR R16 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR R14 นก022004 : พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ
AR R13 นก011001 : ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
AR R15 บธ072046 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR M18 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR R11 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR R17 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
====== อาจารย์ ======
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8812 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102