AR21-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R18,9915
C147
AR11,AR21
AR R18,9915
C147
AR11,AR21
AR R18,9915
C147
AR11,AR21
 


 


AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
AR R24,7716
C108
AR21
 


อังคาร AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
 


 


AR R22,7713
C042
AR21
AR R22,7713
C042
AR21
AR R22,7713
C042
AR21
 


 


พุธ  


AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
AR R15,7714
C109
AR11,AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
AR R26,7713
C109
AR21
 


 


AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
AR R11,7712
C040
AR11,AR21
 


 


ศุกร์ AR R23,8813
C092
AR21
AR R23,8813
C092
AR21
AR R23,8813
C092
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R18 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
AR R24 นก022027 : พลวัตรกลุ่ม
AR R25 บธ072044 : จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
AR R22 บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R15 บธ072046 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R26 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR R11 ศท062005 : เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR R23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C147 อาจารย์ Kelly Askvig
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
7716 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201