AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R36,7716
C130
AR31
AR R36,7716
C130
AR31
AR R36,7716
C130
AR31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R37,7715
C140
AR31
AR R37,7715
C140
AR31
AR R37,7715
C140
AR31
 


 


AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
AR R31,7717
C032,C133
AR31
 


พุธ  


AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R32,7714
C040
AR31
AR R32,7714
C040
AR31
AR R32,7714
C040
AR31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R33,7712
C042
AR31
AR R33,7712
C042
AR31
AR R33,7712
C042
AR31
 


 


AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
AR R34,7713
C042,C108
AR31
 


 ====== รายวิชา =====
AR R36 ทท023004 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
AR R37 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR R31 มศ053009 : ภาษาอังกฤษสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R35 นก024010 : ค่ายพักแรม
AR R32 สศ073003 : เศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
AR R33 นก033002 : การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R34 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C133 อาจารย์ อัญษิกาญฌ์ ภูธรใจ
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C040 อาจารย์ พริษฐ์ บุญรักษ์
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B122 โดมบาส2
7714 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302