AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
AR R42,8812
C083,C109
AR41
 


 


AR R46,7715
C130
AR41
AR R46,7715
C130
AR41
AR R46,7715
C130
AR41
AR R46,7715
C130
AR41
 


อังคาร AR R44,5512
C109
AR41
AR R44,5512
C109
AR41
AR R44,5512
C109
AR41
 


 


AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
AR R43,7712
C108
AR41
 


พุธ  


AR R47,8812
C130
AR41
AR R47,8812
C130
AR41
AR R47,8812
C130
AR41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R41,7717
C032
AR41
AR R41,7717
C032
AR41
AR R41,7717
C032
AR41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
AR R45,8814
C114,C151
AR41
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R42 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R46 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R44 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R43 ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
AR R47 ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ
AR R41 มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
AR R45 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C032 อาจารย์ ปนัดดา จีนประชา
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401