B108-โรงยิมมวย จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P33,B108
C056,C148
EP34
ED P33,B108
C056,C148
EP34
ED P33,B108
C056,C148
EP34
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P33,B108
C056,C148
EP33
ED P33,B108
C056,C148
EP33
ED P33,B108
C056,C148
EP33
 


 


ED P33,B108
C056,C148
EP31
ED P33,B108
C056,C148
EP31
ED P33,B108
C056,C148
EP31
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P33,B108
C056,C148
EP32
ED P33,B108
C056,C148
EP32
ED P33,B108
C056,C148
EP32
 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
====== อาจารย์ ======
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C148 อาจารย์ อาทิตย์ รวมสุข
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302