B118-สระว่ายน้ำ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
ED P17,B118
C113
EP13
 


 


AR M14,B118
C058
AM12
AR M14,B118
C058
AM12
AR M14,B118
C058
AM12
 


 


อังคาร ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
ED P17,B118
C113
EP12
 


 


AR M14,B118
C058
AM11
AR M14,B118
C058
AM11
AR M14,B118
C058
AM11
 


 


พุธ  


ED E13,B118
C058
PH11
ED E13,B118
C058
PH11
ED E13,B118
C058
PH11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
ED P17,B118
C113
EP14
 


 


ศุกร์ ED E22,B118
C058
PH21
ED E22,B118
C058
PH21
ED E22,B118
C058
PH21
 


 


ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
ED P17,B118
C113
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
AR M14 พล031052 : ว่ายน้ำ
ED E13 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
ED E22 พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101