B122-โดมบาส2 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P35,B122
C110
EP32
ED P35,B122
C110
EP32
ED P35,B122
C110
EP32
 


 


อังคาร ED P35,B122
C110
EP34
ED P35,B122
C110
EP34
ED P35,B122
C110
EP34
 


 


ED P35,B122
C065
EP31
ED P35,B122
C065
EP31
ED P35,B122
C065
EP31
 


 


พุธ  


AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
AR R35,B122
C066,C083
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P35,B122
C110
EP33
ED P35,B122
C110
EP33
ED P35,B122
C110
EP33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P35 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
AR R35 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303