C005-ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
ED P20,5514
C005,C143
EP24
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
ED P20,5512
C005,C143
EP23
 


 


พุธ  


ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
ED P20,5513
C005,C143
EP21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
ED P20,5513
C005,C143
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202