C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P30,5512
C006
EP33
ED P30,5512
C006
EP33
ED P30,5512
C006
EP33
 


 


อังคาร ED P30,6614
C006
EP32
ED P30,6614
C006
EP32
ED P30,6614
C006
EP32
 


 


ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
ED P47,9912
C006,C110
EP42
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
ED P47,9912
C110,C006
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P30,6614
C006
EP34
ED P30,6614
C006
EP34
ED P30,6614
C006
EP34
 


 


ED P30,5515
C006
EP31
ED P30,5515
C006
EP31
ED P30,5515
C006
EP31
 


 ====== รายวิชา =====
ED P30 พล033137 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED P47 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301