C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P10,B110
C009
EP14
ED P10,B110
C009
EP14
ED P10,B110
C009
EP14
 


 


ED P10,B110
C009
EP11
ED P10,B110
C009
EP11
ED P10,B110
C009
EP11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E10,B110
C009
PH11
ED E10,B110
C009
PH11
ED E10,B110
C009
PH11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P10,B110
C009
EP13
ED P10,B110
C009
EP13
ED P10,B110
C009
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
ED E48,2205
C009
PH42
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P10,B110
C009
EP12
ED P10,B110
C009
EP12
ED P10,B110
C009
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P10 พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED E10 พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED E48 พล014024:วิธีสอนพลศึกษา 2
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102