C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P31,A102
C014,C149
EP31
ED P31,A102
C014,C149
EP31
ED P31,A102
C014,C149
EP31
ED P31,A102
C014,C149
EP31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P31,A102
C014,C149
EP32
ED P31,A102
C014,C149
EP32
ED P31,A102
C014,C149
EP32
ED P31,A102
C014,C149
EP32
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C149 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302