C019-อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P31,A102
C019,C149
EP34
ED P31,A102
C019,C149
EP34
ED P31,A102
C019,C149
EP34
ED P31,A102
C019,C149
EP34
 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P31,A102
C019,C149
EP33
ED P31,A102
C019,C149
EP33
ED P31,A102
C019,C149
EP33
ED P31,A102
C019,C149
EP33
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
ED E31,8816
C019,C149
PH31
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
ED E31 กศ023013 : การจัดการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C149 อาจารย์ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301