C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P11,6617
C022
EP12
ED P11,6617
C022
EP12
ED P11,6617
C022
EP12
 


 


พุธ  


ED P11,6617
C022
EP11
ED P11,6617
C022
EP11
ED P11,6617
C022
EP11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S21,6617
C022
SS21
SE S21,6617
C022
SS21
SE S21,6617
C022
SS21
 


 


ED P11,6617
C022
EP13
ED P11,6617
C022
EP13
ED P11,6617
C022
EP13
 


 


ศุกร์ SE S21,6617
C022
SS22
SE S21,6617
C022
SS22
SE S21,6617
C022
SS22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
SE S21 วท071001 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202